انقلاب خميني ، حماسه حسينيhttp://www.tebyan.net/mohsen_farahvashi/index.aspxfaارزیابی یادمانده‌های سپهبد مبصر از قیام پانزده خردادhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsen_farahvashi/post.aspx?PostID=494222/12/2009 8:24:00 PMشهید جعفر عرب مقصودیhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsen_farahvashi/post.aspx?PostID=494032/12/2009 1:58:00 PMشهید حسن خانیhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsen_farahvashi/post.aspx?PostID=494072/12/2009 1:04:00 PMشهید ابوالقاسم اردستانیhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsen_farahvashi/post.aspx?PostID=494062/12/2009 1:32:00 AMسیری در زندگی طیّب حاج‌رضاییhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsen_farahvashi/post.aspx?PostID=493882/11/2009 11:41:00 PMدانشگاه تهران و قیام 15 خردادhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsen_farahvashi/post.aspx?PostID=493942/11/2009 10:20:00 PM قیام 15خرداد 1342، روند ، بازتاب و نتایجhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsen_farahvashi/post.aspx?PostID=493872/11/2009 9:12:00 PM گفت و گو با حجت الاسلام سید هادی خسروشاهیhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsen_farahvashi/post.aspx?PostID=493862/11/2009 5:53:00 PMبررسی دولت اسدالله علمhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsen_farahvashi/post.aspx?PostID=494202/11/2009 5:21:00 PMنقش زنان در تظاهرات پانزده خردادhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsen_farahvashi/post.aspx?PostID=493852/11/2009 2:48:00 PM